چاپیون ، بهترین تولید کننده سررسید و سالنامه

مدارک پاکت ب مناقصه


سایپا آذین-مزایده و مناقصه
زایده-و-مناقصه.html?start=20

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه ( پاکت الف : فرم پیشنهاد قیمت و پاکت ب : رزومه و مدارکPDF دانلود اسناد مناقصه-شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

اسناد_مناقصه_عمومی_تجدید_شده_63-98-ع.pdf

۱۳۹۹/۱/۱۵ -  كه به ضميمه ارسال مي گردد به قرار زیر مي باشد : -6 شدهلاك ) در یك پاكت مجزا و بصورت مهر و لاك و مهر شده "ج"و "ب"،"الف"كليه اسناد و مدارك مناقصه (پاكات 6-1 قرار گيرندPDF اسناد مناقصه

?code=71bb99a90d3955cab4

۱۳۹۷/۱/۱۷ -  باشد اجتماعیکار و امور داوطلب شرکت در مناقصه باید پیشنهاد خود را در پاکت سربسته و مهر شده که محتوي : نحوه تکمیل پاکتهاي مناقصه -61 و ( پاکت ب )اسناد و مداركPDF شرایط و دستورالعمل مناقصه-دانشگاه مذاهب اسلامی

فرم_شماره_2-شرایط_مناقصه_خیابان_30_متری

۱۳۹۴/۴/۲۳ -  پيشضمناً گانه قرار داده شود: 3در پاكت هاي زير ترتيببه بايد اسناد مناقصه -8 مستندات مويد توانمنديهاي كاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط (مدارك و فرمهـايPDF شرایط و دستورالعمل مناقصه-دانشگاه مذاهب اسلامی

رم_شماره_2-شرایط_مناقصه.pdf

۱۳۹۴/۴/۲۳ -  پيشضمناً گانه قرار داده شود: 3در پاكت هاي زير ترتيببه بايد اسناد مناقصه -8 مستندات مويد توانمنديهاي كاري و تخصصي مناقصه گر و سوابق مربوط (مدارك و فرمهـايPDF دریافت شرایط مناقصه      -شهرداری اشکذر

شرایط مناقصه رفت و روب سال 95.pdf

۱۳۹۸/۱۲/۴ -  ر و امضای پیمانکار به همراه اسناد مناقصه منضم میباشد و در پاکت ب با مهجزء لاینفک اسناد می مناقصه گزار حق دارد در چارچوب برگزاری مناقصات، با ذکر دلیل توجیهی، هر یکPDF شهرداری تفت-دریافت شرایط مناقصه      

شرایط مناقصه رفت و روب سال 95.pdf

۱۳۹۴/۱۱/۷ -  ر و امضای پیمانکار به همراه اسناد مناقصه منضم میباشد و در پاکت ب با مهجزء لاینفک اسناد می مناقصه گزار حق دارد در چارچوب برگزاری مناقصات، با ذکر دلیل توجیهی، هر یکPDF مناقصه پیشروی غربی-

gharbi.pd

۱۳۹۹/۳/۲۱ -  شده را به امور قراردادهای مناق صه گزار تحويل نمايد، مناق صه گر مي باي ست در زمان تهيه و ) اقدام NALP ESHتکميل مدارک فني شرکت در مناقصه نسبت به تهيه طرح ايمني، بهداشت


خبر/مناقصه خرید بافت سنج
ناقصه-خرید-بافت-سنج-

۱۳۹۳/۸/۲۴ -  2- الف ) اساس مجوز فعالیت یا پروانه کسب کار 3- الف ) برگه شرایط شرکت در مناقصه ( همین برگه ) بدیهی است هرگونه نقص در مدارک پاکت الف ، مانع گشایش پاکت ب و شرکت در


سایپا آذین-مزایده و مناقصه
زایده-و-مناقصه.html?start=60

۱۳۹۶/۱۱/۱۰ -  و در پاکت ب رزومه و تصویر مدارک شناسائی و حقوقی شرکت) و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1397/09/11دبیرکارت اسکرچ این شرکت نمائید .


مدارک پاکت ب مناقصه/1PDF فایبر گلاس.pdf-www.abfahormozgan.ir گلاس.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۱ -  پاكت )ب( ـ شامل اسناد و مدارك مناقصه كه كليه صفحات آن ممهور به مهر شركت و داراي امضاي صاحبان 2ـ2ـ3 راق شرايط شركت در مناقصه به شرکته پذيرش كليه موارد ذكر شده در PDF دریافت فایل pdf شرایط شرکت در مناقصه -دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان شرکت در مناقصه خرید storage2.pd ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ -  بديھی است ھرگونه نقص در مدارک پاکت الف ، مانع گشايش پاکت پاکت ب : -٢ مھر و امضا گردد . مشخصات فنی درج وپيشنھاد قيمتھا بر روی برگه ب(-١ ساير شرايط شرکت در ترانسفورماتور توزيع زنگان ۱۳۹۸/۸/۲۰ -  تلفن های تماس : سركار حمزه لو 33791541-024 ✓ آگهی ✓ مدارك و شرايط مناقصه ✓ مشخصات فنی (پاكت الف) ✓ فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب) ✓ دستورالعمل بسته بندی ✔ مناقصه شماره

مدارک پاکت ب مناقصه/2PDF اسناد مناقصه-سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۱۳۹۸/۸/۱۲ -  :هاپاکت بازگشایی زمان و محل و اسناد تحویل مهلت و زمان دریافت، محل -8 : نشانی به تهران استان ساختمان مهندسی نظام سازمان دبیرکارت اسکرچو وب سایت سازمان مناقصه اسناد PDF جزئیات-شهرداری تبریز ۱۳۹۵/۵/۳۱ -  مدارك ذیل خواهد بود که پیشنهاد دهنده تمامی صفحات آن را باید مهر و امضاء نماید : ) در صورت ناقص بودن هر کدام از مدارك ، پاکت ب مفتوح نخواهد شد ( 5 تضمین شرکت در مناقصه PDF جزئیات-شهرداری تبریز ۱۳۹۵/۵/۳۱ -  که پیشنهاد دهنده تمامی صفحات آن را باید مهر و امضاء نماید : ) در صورت ناقص بودن هر کدام از مدارك ، پاکت ب مفتوح نخواهد شد ( 5 تضمین شرکت در مناقصه به یکی از صورت

مدارک پاکت ب مناقصه/3PDF اسناد مناقصه ۱۳۹۴/۸/۱۲ -  شود. نوع تضمین شرکت در "الف"در پاکت/"الف"محتویات پاکت -1- 5-2 ارائه شده است. 1-3 شامل مدارك زیر است: "ب"پاکت -"ب"محتویات پاکت -2- 5-2 مناقصه، نمونه پیمان، اسناد استانداری اردبیل/مناقصه ها ۱۳۹۳/۹/۳۰ -  11- پاکت الف حاوی ضمانت نامه معتبر بانکی ، پاکت ب حاوی مدارک مناقصه واسناد ارزیابی و پاکت ج حاوی چاپیون قیمت پیشنهادی خواهد بود و هر سه پاکت بصورت سربسته و لاک ومهر PDF � عا � ه � �� شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران اسناد مناقصه شماره ۱۳۹۷/۵/۲۷ -  شوند: "الف" مدارك و اسنادي که باید در پاکت .1. 4,4 شرایط مناقصه تهیه گردد. 01تضمین شرکت در مناقصه که باید طبق ماده -الف گران توجه داشته باشند که ضمانتنامه بانکی به

مدارک پاکت ب مناقصه/4استانداری اردبیل/مناقصه راه مرزی شهرستان پارس ‏آباد ; ۱۳۹۴/۴/۲۳ -  11- پاکت الف حاوی ضمانت نامه معتبر بانکی ، پاکت ب حاوی مدارک مناقصه واسناد ارزیابی و پاکت ج حاوی چاپیون قیمت پیشنهادی خواهد بود و هر سه پاکت بصورت سربسته و لاک ومهر