چاپیون ، پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات

سالنامه شیلات


شیلات کردستان/سالنامه آماری شیلات
/span>

۱۳۹۳/۱۲/۱۴ -  ماهی مراکز تکثیر و باز سازی دریای خزر آزاد ماهیان سالنامه آماری شیلات فک دریای خزر پودر ماهی اطلس ماهیان دریایی خلیج فارس و دریای عمان بزرگترین ماهی صید شده دریای خزر


سالنامه آماری شیلات 1382-1392 | پایگاه اطلاعات دریایی ایران
النامه-آماری-شیلات-1382-1392/

۱۳۹۵/۹/۱۸ -  در همین راستا سازمان شیلات ایران از سال ۱۳۷۵ تا کنون انتشار سالنامه آماری شیلات را در دستور کار خود قرار داده است. این کتاب شامل سرفصل‌های آماری زیر می‍‌باشد:PDF فصل4- کشاورزی جنگلداری وشیلات-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

?FileId=77100b8a-3a63-460

۱۳۹۶/۶/۱۴ -  كشور تو ، ستتومين سرشتتماري 1339همچ تتين در ستتال عمومي كشاورزي كشور توسط مركتز آمتار ایتران و بتا 1313 -ربي سالنامه آماري استان آذربايجان غ شيلات كشاورزي،PDF فصل 4/کشاورزی، معدن و جنگلداری-سازمان برنامه و بودجه استان گیلان

/span>

۱۳۹۴/۹/۲۴ -  اطلاعات آنها در اين سالنامه ارائه شده است اداره كــل شــيلات گــيلان در ابتــدا بــا نــام . شيلات شمال وابسته به وزارت دارايـي بـود ســپس ب ــا تشــكيل وزارتPDF ورز ، ر ا ت و-خراسان رضوی

/span>

۱۳۹۵/۱/۷ -  سرشماري شده اند كه طي سال زراعي مورد نظر ،هر وسعتي بوده اندداراي توليد گلکارت اسکرچ اي در 9831 ـ رضوي سالنامه آماري استان خراسان ـــــــــــــــــــــــــ شيلات ـPDF شاورزی ، دری ا گ࢘ Aপই و لاتত-خراسان رضوی

/span>

۱۳۹۵/۱/۷ -  نجام شود ، يك بهره برداري كشاورزي تلقي مي شود كشاورزي در محدوده چند آبادي يا شهر ا شيلات داري و ـ كشاورزي ، جنگل4 ـــــــــــــــــــــــــ 8831 ـ رضوي سالنامهPDF اینجا-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان

/span>

۱۳۹۶/۱/۱۴ -  استان گلستان سالنامه کشاورزی، جنگلداری و شیلات -4 838 3931ضْشستاى: آباى ٍ بشداس بشداساى سشضواسی ضذُ بشحسب ًَع بْشُ بشداساى فْشست ٍ بْشُ بْشُ -4-1 ضْشستاى ساويخاًَاس  معرفی گرایش صید و بهره برداری آبزیان رشته شیلات/مدیریت شیلات

/span>

۱۳۹۲/۷/۲۳ -  نیویورک پایگاه اطلاع رسانی سازمان شیلات ایران پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی جستجوی مجلات در سایتISC دانشگاه های کشور سازمان ها و باشگاه های ماهیگیری اروپا سالنامهPDF فصل چﮭارم کشاورزی، جنگلداری وشیلات-معاونت برنامه ریزی استانداری

/span>

۱۳۹۸/۸/۱۲ -  ابریشم و یا پرورش ماهی بوده اند کشاورزي، جنگلداري ،شیلات-4 3931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٠٦١ تنهایی یا با مشارکت دیگران، مدیریت امور شخصی


مقاله اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید ملی (بخش شیلات، مطالعه موردی
=اقتص

۱۳۹۵/۹/۱۸ -  فزایندهتولید، اشتغال _ توفیق رفیروز .(۱۳۷۱) .تحلیل داده -ستانده در ایران و سالنامه آماری شیلات ایران .(۱۳۸۲) گروه آمار و انفورماتیک دفتر صادقی , سید ناصر


سالنامه شیلات/1


سالنامه شیلات
PDF ل �� ٤ لات� ری و ا د گل �� شاورزی، �-خراسان شمالی ۱۳۹۴/۱/۲۶ -  سهيم است كشاورزي، جنگلداري و شيلاتـ 4فصل 1931سالنامه آماري استان خراسان شمالي سال 171 واري است كه حداقل يكي از اعضاي آن بردار كشاورزي، خان خانوار بهره: PDF ل �� ٤ لات� ری و ا د گل �� شاورزی، �-خراسان شمالی ۱۳۹۴/۱/۱۴ -  سهيم است كشاورزي، جنگلداري و شيلاتـ 4فصل 1931سالنامه آماري استان خراسان شمالي سال 171 واري است كه حداقل يكي از اعضاي آن بردار كشاورزي، خان خانوار بهره:   رییس شیلات/مدیریت شیلات Fishery Management-مدیریت شیلات Fishery ۱۳۹۳/۸/۱۷ -  ده سال بعد یعنی در آذرماه سال ۱۳۲۹ مهندس فریدپاک حکم ریاست استاسیون علمی ماهی شناسی را دریافت نمود، پس از دوسال با حفظ سمت ریاست دایره بهره برداری شیلات به عهده وی

سالنامه شیلات/2


سالنامه شیلات
PDF فصل چﮭارم کشاورزی، جنگلداری وشیلات-استانداری استان سیستان و بلوچستان ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  جنگلداري ،شیلات-4 0931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٣٩١ پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل وسـعتی هـر بـه زنبور عسل یشم یا روز گذشته داراي فعالیت پرورش PDF فصل چﮭارم کشاورزی، جنگلداری وشیلات-ارتباط با استانداری سیستان و ۱۳۹۶/۷/۱ -  جنگلداري ،شیلات-4 0931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٣٩١ پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل وسـعتی هـر بـه زنبور عسل یشم یا روز گذشته داراي فعالیت پرورش PDF فصل چﮭارم کشاورزی، جنگلداری وشیلات-استانداری سیستان و بلوچستان ۱۳۹۶/۱۱/۲ -  جنگلداري ،شیلات-4 0931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٣٩١ پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل وسـعتی هـر بـه زنبور عسل یشم یا روز گذشته داراي فعالیت پرورش

سالنامه شیلات/3


سالنامه شیلات
PDF فصل چﮭارم کشاورزی، جنگلداری وشیلات-معاونت برنامه ریزی استانداری ۱۳۹۸/۱۲/۴ -  جنگلداري ،شیلات-4 0931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٣٩١ پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل وسـعتی هـر بـه زنبور عسل یشم یا روز گذشته داراي فعالیت پرورش PDF 4- کشاورزی و جنگلداری-استانداری استان سیستان و بلوچستان ۱۳۹۶/۱۰/۵ -  کند 08لوژیکی با حداقل نیاز را در شرایط نرمال هیدرو تولید اري ،شیلاتکشاورزي، جنگلد-4 2931 -سالنامه آماري استان سیستان و بلوچستان ٨١٢ برداري ، مرغـداري و بهره)واحد بازدید هیئت بازرسی سازمان شیلات ایران از طرح ها و پروژه های شیلاتی ۱۳۹۷/۵/۱۳ -  اطلاعاتShow/Hide content row21.gif پيشنهادات و انتقادات row21.gif آمار و ارقام row21.gif جستجو row23.gif گزارش هاShow/Hide content row21.gif سالنامه آماری شیلات 89-1379

سالنامه شیلات/4


سالنامه شیلات
PDF فصل چهارم-خراسان رضوی .pdf ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ -  جنگلداري و شیلات 4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6831سالنامه آماري شهرستان کاشمر ـ 96 آن قسمت از اراضی زراعی است که زراعت انجام شده در آن آبیاري نمی شود